Tentang

Assalamualaikum. Kebelakangan ini kritikan-kritikan terhadap agama Islam semakin menjadi-jadi daripada pelbagai sudut.

Terdapat mereka dari golongan Kristian, Liberal, Sekularis, Feminis, Ateis dan lain – lain yang semakin lantang menyerang Islam. Hakikatnya terdapat banyak debat dan diskusi yang ditempuh oleh tokoh-tokoh Muslim menentang golongan – golongan ini, tapi kebanyakannya bukan dalam bahasa Melayu.

Maka harapan Fakir Ilmu ini adalah untuk mengetengahkan hujah-hujah mereka dan menterjemah dalam Bahasa Melayu supaya rakyat Malaysia jelas yang mana haq dan yang mana batil.

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu. Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesal dari jalan-Nya. dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk,” (QS An_Nahl: 125)

Close